مقاله تعیین بهترین منعقدکننده قبل از ازن زنی و بعد از ازن زنی جهت پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی (مطالعه موردی: بیمارستان سبلان شهر اردبیل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تعیین بهترین منعقدکننده قبل از ازن زنی و بعد از ازن زنی جهت پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی (مطالعه موردی: بیمارستان سبلان شهر اردبیل)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منعقدکننده
مقاله ازن زنی
مقاله فاضلاب بیمارستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی امیرحسام
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: عالی قدری مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فاضلاب های بیمارستانی که دارای عوامل بیماریزا، مواد دارویی و سمی می باشد، تخلیه آن ها در چاههای جاذب یا شبکه فاضلاب شهری منجر به بحران آلودگی منابع آب می شود، بنابراین لازم است که فاضلاب بیمارستانی قبل از تخلیه تصفیه گردد. هدف از این مطالعه تعیین بهترین منعقد کننده قبل و بعد از ازن زنی جهت پیش تصفیه فاضلاب بیمارستانی می باشد.
روش کار: در این مطالعه از سیستم آزمایشگاهی شامل مولد ازن با ظرفیت ۱۵٫۵ go3/h، راکتور واکنش با حجم یک لیتر و دستگاه جارتست با استفاده از منعقدکننده آلوم، کلرورفریک و پلی آلومینیوم کلراید (PAC) استفاده گردید. پارامتر مورد بررسی کدورت بود که بر اساس کتاب روش های استاندارد برای آزمایش های آب و فاضلاب اندازه گیری گردید
یافته ها: نتایج نشان داد که PAC به عنوان بهترین منعقدکننده قبل از ازن زنی فاضلاب بیمارستانی، با دوز ۲۰۰ میلی گرم در لیتر همراه با پلی الکترولیت کاتیونی با دوز ۱ میلی گرم در لیتر راندمان حذف کدورت را ۹۹٫۲ درصد حاصل نمود. بعد از ازن زنی فاضلاب بیمارستانی، آلوم به عنوان بهترین منعقدکننده با دوز ۲۰۰ میلی گرم در لیتر همراه با پلی الکترولیت کاتیونی ۰٫۳ میلی گرم در لیتر راندمان حذف کدورت را ۹۷٫۹۸ درصد حاصل نمود.
نتیجه گیری: PAC و آلوم به ترتیب به عنوان بهترین منعقدکننده قبل از ازن زنی و بعد از ازن زنی فاضلاب بیمارستانی مشخص شدند و همچنین ازن زنی دوز مصرفی منعقدکننده ها را پایین آورد.