مقاله تعیین بهترین شاخص های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان در گچساران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۹۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تعیین بهترین شاخص های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان در گچساران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بای پلات
مقاله گندم نان
مقاله تجزیه خوشه ای
مقاله خشکی
مقاله گچساران و شاخص های تحمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی زاده رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محتشم
جناب آقای / سرکار خانم: تاج الدینی الیاس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسایی لاین های تحمل به خشکی و غربال کردن شاخص های کمی تحمل به خشکی تعداد هفده لاین اصلاح شده گندم نان به همراه رقم شاهدکوهدشت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در دو شرایط تنش شدید و تنش ملایم خشکی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران مورد آزمایش قرارگرفتند. بر مبنای عملکرد در شرایط تنش ملایم (YP) و تنش شدید (YS)، شاخص های کمی تحمل به خشکی از قبیل میانگین بهره وری (MP)، شاخص تحمل (TOL)، میانگین هندسی بهره وری (GMP)، میانگین هارمونیک (HM)، شاخص حساسیت به تنش (SSI) و شاخص تحمل تنش (STI) محاسبه گردیدند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها به روش دانکن نشان دادکه اختلاف معنی داری بین کلیه شاخص ها و عملکرد در شرایط تنش شدید و تنش ملایم وجود داشت که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی و امکان انتخاب برای مقاومت به خشکی و دورگ گیری برای مطالعات ژنتیکی و اصلاحی بعدی می باشد. تحلیل همبستگی عملکرد بین دو محیط و شاخص های مقاومت به خشکی نشان داد که شاخص های MP، GMP،STI و HM مناسب ترین شاخص ها برای غربال سازی ژنوتیپ های گندم نان می باشند. با توجه به این چهار شاخص و عملکرد بالا در دو محیط بهترین ژنوتیپ های مقاوم به خشکی ژنوتیپ های شماره ۱ و ۴ تشخیص داده شدند. نمودار چند متغییره بای پلات نشان داد که ژنوتیپ های ۱ و ۴ در مجاورت بردارهای مربوط به شاخص های مقاومت به خشکی یعنی MP، GMP،STI و HM قراردارند. هم چنین توزیع ژنوتیپ ها در فضای بای پلات وجودتنوع ژنتیکی ژنوتیپ ها نسبت به تنش خشکی را نشان داد.