مقاله تعیین بهترین زمان سلول کشی دیواره سلولی لاکتوباسیلوس کازیی و لاکتوباسیلوس پاراکازیی در رده سرطانی K562 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۶۹۱ تا ۶۹۹ منتشر شده است.
نام: تعیین بهترین زمان سلول کشی دیواره سلولی لاکتوباسیلوس کازیی و لاکتوباسیلوس پاراکازیی در رده سرطانی K562
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله K562
مقاله پروبیوتیک
مقاله خواص ضد سرطانی
مقاله تست MTT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریکی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: توکمه چی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعه حاضر به منظور تاثیر دیواره سلولی به دست آمده از باکتری های لاکتوباسیلوس کازیی و لاکتوباسیلوس پاراکازیی به عنوان پروبیوتیک (جدا شده از روده ماهی کپور) بر مرگ سلولی رده سرطانی K562 که در شرایط آزمایشگاهی انجام شد و نقش تراکم سلول های سرطانی بر نتایج حاصل از تست [۳-(۴, ۵-Dimethylthiazol-2-yl)2, 5-Diphenyl tetrazolium Bromide] MTT نیز بررسی گردید.
روش بررسی: برای این منظور ابتدا باکتری ها در محیط کشت اختصاصی
Man Rogosa Sharpe Agar (MRS) در شرایط بی هوازی کشت و پس از شستشو با بافر Phosphate Buffer Saline (PBS) به کمک دستگاه سونیکاتور شکسته شده و جهت جدا کردن دیواره سلولی از سایر ترکیبات سانتریفیوژ شدند. سپس غلظت های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ میکروگرم در میلی لیتر از دیواره سلولی باکتری ها به طور جداگانه در محیط کشت (Roswell Park Memorial Institute (RPMI)) تهیه و خواص سلول کشی آن ها علیه رده سرطانی K562 در شرایط آزمایشگاهی در زمان های ۱۲، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت و تراکم های ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ از سلول های سرطانی با روش MTT سنجیده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که دیواره سلولی این لاکتوباسیلوس ها به طور معنی داری (P=0.0246) باعث القای مرگ در سلول های سرطانی می شوند و با افزایش غلظت بر میزان سلول کشی آن ها افزوده می شود. هم چنین مشخص شد تغییر تعداد سلول های سرطانی که در معرض دیواره سلولی قرار گرفتند هیچ تاثیری بر نتایج حاصل از تست MTT ندارد (P=0.098).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت تاثیر سلول کشی دیواره سلولی پروبیوتیک ها وابسته به گونه باکتری بوده و با افزایش غلظت دیواره سلولی بر میزان آن افزوده می شود.