مقاله تعیین بهترین زمان برداشت بذر چند رقم گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تعیین بهترین زمان برداشت بذر چند رقم گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسیدگی فیزیولوژیک
مقاله زمان برداشت
مقاله قدرت بذرو گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی شیلان
جناب آقای / سرکار خانم: میرمحمودی تورج
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی اقدم نبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه کیفیت بذر ارقام گندم نان، آزمایشی در سال ۸۸-۱۳۸۷ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار، با ارقام گندم زرین، الوند، شهریار و سرداری و ۱۰ زمان برداشت انجام گرفت. بذرها با فواصل ۷ روز از ۲۰ تا ۸۳ روز بعد از گلدهی برداشت شدند و صفات مربوط به وزن هزاردانه، درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه و هدایت الکتریکی بذور اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر رقم و زمان برداشت بر کلیه صفات معنی دار بود و اثر متقابل رقم × زمان برداشت فقط بر صفات وزن خشک گیاهچه و درصد جوانه زنی معنی دار شد. در بین ارقام بالاترین سرعت جوانه زنی، وزن هزاردانه و کمترین زمان جوانه زنی و هدایت الکتریکی به رقم سرداری اختصاص داشت. تنوع موجود در پاسخ درصد جوانه زنی ارقام به سطوح مختلف زمان برداشت چندان زیاد نبود و این بیانگر عدم توانائی آزمون جوانه زنی برای شناسائی توانائی سبزشدن متفاوت بذور بین ارقام بود. منحنی پاسخ تغییرات زمان و سرعت جوانه زنی، وزن هزاردانه و هدایت الکتریکی در زمان های برداشت از نوع درجه دوتکه ای بود و بهترین زمان برداشت بذر از لحاظ خصوصیات مرتبط با قدرت بذر در محدوده ۵۱-۵۵ روز پس از گلدهی تعیین شد که در آن کمترین هدایت الکتریکی (۷٫۵۰ میکروزیمنس بر سانتی متر بر گرم) و بیشترین سرعت جوانه زنی (۱۶٫۲۹ بر ساعت) مشاهده شد. این در حالی بود که تجزیه رگرسیون وزن خشک گیاهچه ارقام در برابر زمان های برداشت حاکی از بالابودن وزن خشک گیاهچه در بذوری بود که در بازه ۴۱-۴۳ روز برداشت شده بودند. در کل می توان گفت که با وجود تفاوت در پاسخ ارقام به زمان برداشت، اما بنظر می رسد که بهترین زمان برداشت بذر همان بازه ۵۱-۵۵ روز پس از گلدهی باشد که در آن بیشترین قدرت بذر نیز مشاهده شد و می تواند بعنوان تاریخ رسیدگی فیزیولوژیک بذر نیز تلقی گردد.