مقاله تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (ارقام بومی قزوین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (ارقام بومی قزوین)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته قزوین
مقاله پسته بویین زهرا
مقاله خواص فیزیکی
مقاله خواص هندسی
مقاله ضریب اصطکاک استاتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی پرشکوهی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی شمامی میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی علی ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالعلی زاده احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بدون دانستن خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مواد کشاورزی امکان بررسی مسائل مربوط به فرآوری، حمل و نقل و نگه داری مواد میسر نخواهد بود. در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی دانه و مغز پسته ارقام قزوینی (قزوینی و بویین زهرا)، تعیین شد و تاثیر رطوبت در سطوح مختلف بر این خواص بررسی شد.
مواد و روش ها: خصوصیات فیزیکی پسته که شامل ابعاد اصلی (طول، عرض، ضخامت)، جرم، کرویت، میانگین قطر هندسی و حسابی، مساحت سطح رویه، حجم حقیقی، چگالی حقیقی، چگالی توده، تخلخل و ضریب اصطکاک استاتیکی می باشد، در پنج سطح رطوبتی بر پایه تر (%۳٫۵، %۱۲، %۱۹٫۵، %۲۷، %۳۵٫۵) مورد آزمایش قرار گرفت.
یافته ها: نتایج بررسی خواص هندسی نشان داد که رطوبت تاثیر معنی داری بر ابعاد، میانگین قطر هندسی و حسابی، کرویت، مساحت سطح رویه دانه و مغز پسته هر دو رقم داشت.
نتیجه گیری: با افزایش رطوبت کلیه خواص ذکر شده هر دو رقم (قزوینی و بویین زهرایی) افزایش یافت. خواص ثقلی دانه و مغز پسته ارقام قزوینی با افزایش رطوبت افزایش پیدا کرد. افزایش رطوبت، ضریب اصطکاک دانه و مغز هر دو رقم پسته را در همه سطوح اصطکاکی (چوب، شیشه، آلومنیوم، پلاستیک) افزایش داد. یشترین ضریب اصطکاک برای پسته رقم قزوینی و بویین زهرایی روی سطح آلومنیوم و کمترین آن روی سطح پلاستیک بدست آمد و برای مغز پسته رقم قزوینی و بویین زهرایی بیشترین ضریب اصطکاک روی سطح چوب و کمترین آن به ترتیب روی سطح پلاستیک و شیشه بدست آمد.