مقاله تعیین اولویت های احیاء و مدیریت بهینه نوسازی بافت های فرسوده موردمطالعه : بخش مرکزی شهر اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تعیین اولویت های احیاء و مدیریت بهینه نوسازی بافت های فرسوده موردمطالعه : بخش مرکزی شهر اراک
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولویت بندی
مقاله نوسازی
مقاله بافت فرسوده
مقاله بخش مرکزی شهر
مقاله شهر اراک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شماعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: تلخابی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسودگی بافت های بخش مرکزی شهر و توسعه برون زا از جمله مسائل امروزی بسیاری شهرها می باشد، محدوده مورد مطالعه در این پژوهش بافت فرسوده بخش قدیم شهر اراک با مساحتی حدود ۶۲ هکتار و جمعیتی معادل ۱۴۳۵۲ نفر است. با توجه به نظام علت و معلولی، تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی درون و بیرون بیشتر شهر اراک و بخصوص بافت هسته مرکزی، ماحصل فرایندهای فرسودگی و توسعه بروزای شهری است. شناخت و تعیین اولویت های نوسازی با بکارگیری مدل های کمی و استفاده از شاخص های کالبدی پنجگانه (عرض معبر، دانه بندی قطعات، کیفیت ابنیه، مصالح و کاربری زمین) به منظور احیاء بافت های فرسوده بسیار ضروری است. هدف این پژوهش بررسی و تعیین قطعات دارای اولویت زیاد برای نوسازی براساس شاخص های پنجگانه در محدوده مورد مطالعه شهر اراک است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی با بهره گیری از مدل های تحلیل سلسه مراتبی و منطق فازی در محیط نرام افزاری Arc GIS است. نتایج پژوهش نشان می دهد باتوجه به تقسیم بندی بافت فرسوده ۶۲ هکتاری در ۴ گروه با اولویت خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم، قطعات با اولویت خیلی زیاد غالباَ در هسته مرکزی و بافت تاریخی شهر واقع اند و قطعات با اولویت زیاد در کل بافت پراکنده اندو از قائده خاصی پیروی نمی کنند. همچنین مجموع مساحت قطعات با اولویت خیلی زیاد حدود ۴٫۴۳ هکتار و قطعات با اولویت زیاد معادل ۶٫۵ هکتار می باشد. بنابراین در صورت اعمال ضوابط ساخت و ساز ویژه پهنه های خیلی زیاد و زیاد می توان جمعیتی بالغ بر ۸۰۰۰نفر را در بافت فرسوده اسکان داد.