مقاله تعیین الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های بالینی اشریشیا کولی جدا شده از بیماران مناطق مختلف شهر کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۹۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تعیین الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های بالینی اشریشیا کولی جدا شده از بیماران مناطق مختلف شهر کرج
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله اشریشیا کولی
مقاله مقاومت چند دارویی
مقاله پلاسمید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرمصطفی سیده مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: حدادی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری نورامیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در سال های اخیر خطر اکتساب مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها به دلیل سوء مصرف آن ها در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ارزیابی میزان شیوع مقاومت چند دارویی و آنالیز پروفایل پلاسمیدی در سویه های بالینی اشریشیا کولی بود.
مواد و روش ها: این مطالعه بر روی ۸۳ نمونه بالینی اشریشیا کولی جمع آوری شده از سطح شهر کرج انجام شد. نمونه ها، بر اساس آزمون های استاندارد بیوشیمیایی شناسایی شدند. نمونه های تعیین هویت شده، تحت آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی، توسط ۲۰ آنتی بیوتیک، با استفاده از روش انتشار دیسک کربی – بائر قرار گرفتند، همچنین پروفایل پلاسمیدی نمونه ها نیز ارزیابی شد.
یافته ها: الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی به شرح زیر مشاهده شد: نیتروفورانتوئین ۸٫۴%، تتراسایکلین ۶۳٫۸%، آموکسی سیلین ۸۳%، افلوکساسین ۳۰%، لووفلوکساسین ۳۰%، کوتریموکسازول ۵۹%، آمیکاسین ۱۸%، ایمیپنم ۲۵٫۳%، کلرامفنیکل ۱۶٫۹%، سفالکسین ۶۱٫۴%، جنتامایسین ۲۸٫۲%، نورفلوکساسین%۳۳٫۷ ، نالیدیکسیک اسید %۵۶٫۶، سفالوتین %۴۸٫۲، سیپروفلوکساسین %۳۲٫۵، سفتازیدیم %۲۷٫۷، سفتریاکسون %۳۷٫۳، سفتی زوکسیم %۱۶٫۹، سفوتاکسیم ۳۸٫۵%، آموکسی سیلین/کلاونیک اسید ۶۸٫۷% از ۸۳ نمونه %۹۲٫۷۷ (۷۷) نمونه به بیش از دو آنتی بیوتیک غیر هم خانواده مقاوم بودند. از ۸۳ نمونه، ۶۵ عدد، (۷۸٫۳%) دارای پلاسمید بودند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده مقاومت رو به رشد سویه ها، مخصوصا نسبت به آنتی بیوتیک های رده اول تجویزی علیه عفونت ادراری می باشد. همچنین حضور وسیع پلاسمید در سویه ها نقش مهمی در ایجاد مقاومت چند دارویی دارد.