مقاله تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۲۹۹ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس
مقاله MRSA
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش الهه
جناب آقای / سرکار خانم: ممتاز حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت های بیمارستانی و جامعه به شمار می رود. امروزه مقاومت به آنتی بیوتیک ها به دلیل مصرف بیش از حد در حال افزایش می باشد و این مساله موجب نگرانی در سرتاسر جهان شده است. مطالعه حاضر با هدف ردیابی ژن های کدکننده مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های بالینی در انسان و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی این باکتری انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی-توصیفی ۱۰۰ سویه استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت از بیماران مبتلا به عفونت های ادراری و زخم در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال ۱۳۹۱ جمع آوری گردید. این سویه ها با استفاده از روش های استاندارد آزمایشگاهی و کشت در محیط اختصاصی انتخاب شدند. به منظور ارزیابی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها، از روش انتشار دیسک استفاده گردید. همچنین حضور پنج ژن کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی شامل mecA، aacA-D،tet K ، tetM، msrA و ermA در سویه های مورد مطالعه با روش multiplex-PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: ارزیابی فنوتیپی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد که بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های پنی سیلین (۹۰%)، تتراسایکلین (۷۶%)، متی سیلین (۶۴%) و آمپی سیلین (۵۵%) و کمترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های نیتروفورانتوئین (۸%) و ونکومایسین (۱۴%) وجود دارد. بررسی مولکولی نشان دهنده حضور ۸۹ درصدی ژن tetM در سویه ها بود. به دنبال آن بیشترین فراوانی مربوط به حضور ژن های mecA (58%)، ermA (40%)، msrA (36%)، aacA-D (24% و ( tetK (13% بودند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق مقاومت بالای آنتی بیوتیکی را در سویه های بیمارستانی استافیلوکوکوس اورئوس نشان می دهد. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های رایج باید از تجویز بدون نسخه و استفاده غیر ضروری از آنتی بیوتیک های در دسترس اجتناب نمود.