مقاله تعیین الگوی حساسیت ضد میکروبی و توزیع ژن bla CTX-M در سویه های اسینتوباکتر بومانی جداشده از نمونه های بالینی به روش فنوتیپی و PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۴۴۳ تا ۱۴۵۱ منتشر شده است.
نام: تعیین الگوی حساسیت ضد میکروبی و توزیع ژن bla CTX-M در سویه های اسینتوباکتر بومانی جداشده از نمونه های بالینی به روش فنوتیپی و PCR
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسینتوباکتر بومانی
مقاله بتالاکتامازهای وسیع الطیف
مقاله آنتی بیوگرام
مقاله دیسک ترکیبی
مقاله CTX-M-II

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: میرنژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیرمظفری نور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه سوش های اسینتوباکتر بومانی مقاوم دارو به عنوان یکی از پاتوژن های فرصت طلب مشکل آفرین، به ویژه در بخش مراقبت های ویژه در جهان مطرح می باشند. این مطالعه به منظور تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی و فراوانی سویه های مولد بتالاکتاماز های وسیع الطیف (Extended-Spectrum Beta-lactamase یا ESBL) و بررسی شیوع آنزیم بتالاکتامازی CTX-M-II انجام شد.
روش ها: این مطالعه در سه بیمارستان بزرگ شهر تهران بر روی ۵۰۰ نمونه کلینیکی طی مدت یک سال انجام شد. پس از شناسایی سویه های اسینتوباکتر بومانی تست حساسیت بر روی ۱۳۰ ایزوله اسینتوباکتر، که بیشتر مربوط به نمونه های خون بودند، نسبت به ۴ آنتی بیوتیک مختلف با استفاده از روش انتشار دیسک (Disk diffusion) کربی بائر و بر اساس دستورالعمل CLSI ((Clinical and Laboratory Standards Institute انجام گردید و حداقل غلظت بازدارندگی برای سفی پیم و سفتازیدیم و سفوتاکسیم تعیین گردید. جهت شناسایی سویه های مولد ESBL روش دیسک ترکیبی و جهت شناسایی سویه های حاوی ژن های مقاومت، تست PCR ((Polymerase chain reaction برای ژن کدکننده آنزیم بتالاکتامازی CTX-M-II انجام گردید.
یافته ها: بیشترین مقاومت را به سفی پیم، سفتریاکسون از خود نشان دادند و حداقل غلظت بازدارندگی نسبت به سفی پیم در ۹۱ درصد، نسبت به سفتازیدیم در ۸۴ درصد و نسبت به سفوتاکسیم در ۸۰ درصد از نمونه ها (Minimum inhibitory concentration) MIC بیشتر از ۱۲۸ میکروگرم در میلی لیتر بود. بر طبق نتایج آزمون دیسک ترکیبی نیز۲۰ درصد سویه ها ESBL بودند. نتایج PCR نشان داد که ۱۹ درصد از ایزوله ها حامل ژن کدکننده آنزیم بتالاکتامازی CTX-M-II بودند.
نتیجه گیری: اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو در ایران در حال گسترش می باشد و خطر مهمی برای بیماران بستری شده محسوب می گردد. با توجه به مطالعه حاضر در این باکتری مکانیسم های دیگری غیر از تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف مانند پمپ های ترشحی و تغییر در پورین ها نیز سبب مقاومت می گردند، که باید مورد توجه قرار گیرند.