مقاله تعیین اعتبار دستگاه های ارب اسکن II و پنتاکم HR با پاکی متری التراسونیک در اندازه گیری ضخامت قرنیه در افراد دوربین بعد از عمل جراحی لازک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در طب توانبخشی از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تعیین اعتبار دستگاه های ارب اسکن II و پنتاکم HR با پاکی متری التراسونیک در اندازه گیری ضخامت قرنیه در افراد دوربین بعد از عمل جراحی لازک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنتاکم HR
مقاله ارب اسکن II
مقاله التراسوند
مقاله دوربینی
مقاله لازک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرعلی وند احسان
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی برومند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جباروندبهروز محمود
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده امیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: این مطالعه جهت تعیین اعتبار دستگاه های ارب اسکن II و پنتاکم HR با تست استاندارد پاکی متری التراسونیک در افراد دوربین بعد از عمل جراحی لازک انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی انجام گردید.جامعه مورد بررسی ،بیماران مراجعه کننده به بخش لیزیک بیمارستان فارابی بودند.جمع آوری نمونه ها از شهریور ماه سال ۹۰ آغاز شد و ۹ ماه بطول انجامید. در این مطالعه ۲۸ چشم مبتلا به دوربینی که جراحی LASEK انجام داده بودند؛ انتخاب شده و توسط سه دستگاه ارب اسکن II، پنتاکم HR و اولتراسوند پاکی متر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از ۲۸ چشم پس از جمع آوری در نرم افزار آماری SPSS-18 با استفاده از روش آماری paired t test آنالیز و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: ارب اسکن
II در اندازه گیری ضخامت مرکز قرنیه بعد از عمل همبستگی مناسبی با دستگاه اولتراسوند پاکی متر (r=0.083 و p<0.05) و همینطور ارب اسکن II در اندازه گیری ضخامت مرکز قرنیه بعد از عمل همبستگی مناسبی نیز با دستگاه پنتاکم ( r=0.072وp<0.05 ) داشت. در اندازه گیری منطقه محیطی قرنیه، پنتاکم همبستگی مناسبی با اولتراسوند داشته و در هیچکدام از مناطق محیطی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. ارب اسکن نیز در ۳ منطقه همبستگی مناسبی با التراسوند پاکی متر داشت و فقط در منطقه نازال اختلاف معنی داری مشاهده شد (r=0.37،  p<0.05و sig=0.01 ,t=-2.74).
نتیجه گیری: پنتاکم HR و ارب اسکنII در منطقه ۳ میلیمتر از مرکز قرنیه همبستگی مناسبی با اولتراسوند پاکی متر دارند اما در مناطق محیطی قرنیه دستگاه پنتاکم همبستگی مناسبی با دستگاه اولتراسوند پاکی متر داشت.