مقاله تعیین ارزش غذایی برخی ارقام علوفه هیبریدهای ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۱۰۸ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: تعیین ارزش غذایی برخی ارقام علوفه هیبریدهای ذرت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام علوفه هیبریدهای ذرت
مقاله ترکیبات شیمیایی
مقاله اسیدهای چرب کوتاه زنجیر
مقاله تکنیک تولید گاز
مقاله انرژی قابل متابولیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آروا شورش
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ۲۵ رقم علوفه هیبریدهای ذرت که در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشت شده بودند، مورد ارزیابی ارزش غذایی قرار گرفتند تا در برنامه های اصلاحی بهبود کیفیت ارقام در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر استفاده شوند. ارقام از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به صورت گیاه کامل همراه بلال در مرحله دانه خمیری حمل و سپس با دستگاه به صورت کامل خرد و نمونه های تصادفی از هرکدام از ارقام هیبرید تهیه شد. ترکیبات شیمیایی با روش های استاندارد اندازه گیری و قابلیت هضم آزمایشگاهی آن ها با تکنیک تولید گاز تعیین گردید. میزان انرژی قابل متابولیسم ۲۲ نمونه آزمایشی و ۳ هیبرید شاهد در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار برای هر تیمار برآورد گردید. مقایسه میانگین ها به روش دانکن نشان داد که هیبریدها از نظر انرژی قابل متابولیسم، مقدار گاز تولیدی در ۲۴ ساعت و میزان اسیدهای چرب زنجیر کوتاه در سطح پنج درصد تفاوت معنی دار دارند. با توجه به نتایج به دست آمده برای انرژی قابل متابولیسم که یکی از شاخص های اصلی در تعیین ارزش غذایی هیبریدهای ذرت علوفه ای است می توان گفت، هیبرید شماره ۱۶ (K 47.2-2-1-21-2-1-1-1 K3545.6) که از نظر انرژی قابل متابولیسم نسبت به سایر ارقام برتر می باشد بایستی از نظر توسعه و تکثیر بیشتر مد نظر قرار گیرد.