مقاله تعیین ارتباط معنویت با احساس رنج و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۸ منتشر شده است.
نام: تعیین ارتباط معنویت با احساس رنج و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنویت
مقاله رنج
مقاله کیفیت زندگی
مقاله ایدز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیراسته مطلق علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نیک منش زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به ایجاد مشکلات روحی – روانی پس از ابتلای به بیماری ایدز، هدف این مطالعه تعیین ارتباط معنویت با احساس رنج و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری ایدز بود.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی ۴۳ نفر از بیماران مبتلا به ایدز استان سیستان و بلوچستان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. معنویت از طریق پرسشنامه سنجش معنویت، احساس رنج از طریق مقیاس تجربه و ادراک رنج و کیفیت زندگی از طریق پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین معنویت و کیفیت زندگی ارتباط مثبت معنی دار و بین معنویت و احساس رنج ارتباط منفی معنی داری وجود دارد (p<0.05). بین رنج روانی و معنویت رابطه منفی معنی دار وجود داشت (p<0.05). مولفه خودآگاهی بهترین پیش بینی کننده ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی و روابط اجتماعی کیفیت زندگی است. علاوه بر این، مولفه خودآگاهی معنوی بهترین پیش بینی کننده رنج جسمانی و رنج روانی است و مولفه های خودآگاهی معنوی و نیازهای معنوی به ترتیب بهترین پیش بینی کننده های رنج معنوی و وجودی هستند.
نتیجه گیری: تقویت معنویت و نگرش مذهبی در بیماران مبتلا به ایدز از طریق آموزش های معنوی و مذهبی می تواند باعث افزایش سلامت روانی اجتماعی، کاهش احساس رنج و بهبود کیفیت زندگی بیماران شود.