مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روانی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روان پرستاری از صفحه ۷۲ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تعیین ارتباط بین سلامت روانی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آسم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روانی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله آسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یکتاطلب شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: انصارفرد فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسم بیماری التهابی مزمن راه های هوایی است که موجب حساسیت بیش از حد، ادم و تولید مخاط در راه های هوایی می شود. این بیماری می تواند باعث محدودیت فعالیت فیزیکی بیمار، مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی و کاهش کیفیت زندگی بیماران گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سلامت روان و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آسم صورت گرفته است.
روش: این مطالعه از نوع تحلیلی همبستگی بود که بر روی ۱۳۵ بیمار مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه های وایسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۲ انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی آسم انجام گردید. آنالیز داده ها در محیط نرم افزاری spss v.18 با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و تی تست صورت گرفت.