مقاله تعیین اثر اسید الاییدیک بر بیان ژن PPARγ در رده سلولی ماکروفاژی RAW 264.7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: تعیین اثر اسید الاییدیک بر بیان ژن PPARγ در رده سلولی ماکروفاژی RAW 264.7
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت سلول
مقاله اسید الاییدیک
مقاله آتروسکلروز
مقاله بیان ژن
مقاله اسید چرب ترانس
مقاله PPARγ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتخب یگانه حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بابااحمدی رضایی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: عوامل متعددی در ایجاد بیماری های قلبی- عروقی دخیل اند، از جمله اسیدهای چرب ترانس، که به طور عمده طی فرآیندهای اشباع سازی روغن های گیاهی به وجود می آیند. این فرآیندها موجب تشکیل روغن های نیمه جامد می شود، امروزه مشخص شده است که این ماده غذایی عامل خطر مهمی در بروز و پیشرفت آتروسکلروز است، از طرف دیگر مشخص شده است که، تعدادی از گیرنده های هسته ای از جمله PPAR ها (Peroxisome Proliferator Activated Receptor) در هموستاز لیپید و پاتوژنز بیماری های قلبی- عروقی دخالت داشته و نقش های به سزایی ایفا می کنند، از این رو در این مطالعه تاثیر اسید الاییدیک بر بیان ژن gPPAR مورد بررسی قرار گرفته شد.
روش بررسی: سلول های ماکروفاژی RAW264.7 با غلظت های ۰٫۵mM، یک و دو اسید الاییدیک به مدت شش ساعت تیمار گردیدند. گروه کنترل نیز حاوی اتانول ۵۰% (به عنوان حلال) معادل مقدار اتانول استفاده شده در غلظت دو میلی مولار لحاظ گردید. بعد از استخراج RNA و سنتز cDNA میزان بیان ژن gPPAR با روش Real-Time PCR مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها: اسید الاییدیک بعد از تیمار شش ساعته در هر سه غلظت ۰٫۵mM، یک و دو میزان بیان ژن gPPAR را در رده سلولی ماکروفاژی RAW264.7 در مقایسه با گروه کنترل، به ترتیب ۱٫۳۶، ۱٫۶۸ و ۳٫۲۴ برابر کاهش داد (P<0.05).
نتیجه گیری: اسید الاییدیک، از طریق کاهش بیان ژن گیرنده هسته ای gPPAR باعث بروز، تشدید و یا تسریع بیماری های قلبی و عروقی به خصوص آتروسکلروز می شود و این یافته اهمیت کاهش مصرف این ماده غذایی را نشان می دهد.