مقاله تعیین اثربخشی آموزش مهارت یادگیری پس ختام (R5QP) به صورت گروهی برافزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تعیین اثربخشی آموزش مهارت یادگیری پس ختام (R5QP) به صورت گروهی برافزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت یادگیری پس ختام (PQ5R)
مقاله انگیزه پیشرفت
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامری الیاس
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عطاری یوسفعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف محقق درپژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مهارت یادگیری پس ختام(PQ5R)  دردرس روان شناسی برانگیزه پیشرفت دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه شهرستان رامشیر درسال تحصیلی ۹۰-۸۹ بود. دراین پژوهش ازروش نیمه تجربی طرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم متوسطه شهرستان رامشیر که در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ به تحصیل اشتغال داشتند. نمونه این تحقیق مشتمل بر ۳۰ نفر از دانش آموزان از جامعه مذکور بوده که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار سنجش واندازه گیری دراین پژوهش پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی برناردواینر بود. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت یادگیری پس ختام (PQ5R) موجب افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان پسر گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شد (a=0.05).