مقاله تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۹۱ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازمانی
مقاله تعهد عاطفی
مقاله تعهد مستمر
مقاله تعهد هنجاری
مقاله ترک خدمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ودادی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی حسین علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر، به منظور بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت مهر کام پارس تهران است. نمونه آماری متشکل از ۱۹۶ نفر کارکنان شرکت مهر کام پارس تعیین شده است. برای بررسی تعهد سازمانی از مدل آلن و می یر و برای بررسی ترک خدمت از مدل تحقیق تاملینسون و جنکینز استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی رتبه یی اسپیرمن و روش تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت، مولفه های سنجش متغیرها با «مدل اندازه گیری» یا تحلیل عاملی تاییدی و آزمون رابطه بین متغیرها با استفاده از «معادلات ساختاری» یا مدل علی انجام شد و از طریق نرم افزار Lisrel یافته های تحقیق بدست آمد. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق مشخص شده که بین تعهد سازمانی و ابعاد آن (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری) با ترک خدمت همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان می دهد که در بین ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی بیشترین رابطه را با ترک خدمت دارد و تعهد هنجاری و مستمر در رتبه های بعدی قرار دارند. در ضمن در بین متغیرهای تعدیل گر، متغیرهای پست سازمانی و سنوات خدمتی تعدیل گر نسبتا قوی و متغیرهای نوع استخدام و جنسیت تعدیل گر نسبتا ضعیفی به حساب می آیند.