مقاله تعهد استمرار و هنجاری پزشکان و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه پزشکان شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: تعهد استمرار و هنجاری پزشکان و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه پزشکان شهر تهران)
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التزام و تعهد شغلی
مقاله انگیزش به کار
مقاله تعهد استمرار و هنجاری
مقاله جامعه پذیری حرفه ای
مقاله درونی سازی هنجارها
مقاله رضایتمندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یاهک سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در همه حرف و مشاغل موجود درجه ای از تعهد استمرار و هنجاری از ارکان و لوازم عمده دلبستگی، رضا مندی، شوق، انگیزش به کار، سرمایه گذاری بلندمدت در حرفه و کیفیت کار و خدمات می باشد. علی الخصوص نزد اطباء که یکی از مهمترین نقش ها را به عنوان نقش پزشک در جامعه احراز کرده اند برخورداری از چنین خصوصیت فردی و ویژگی شخصیتی، عامل تاثیرگذاری بر انگیزه های شغلی و کیفیت کاری آنان محسوب می شود. در مقاله حاضر که بر اساس یافته های یک مطالعه تجربی در باب تاثیرات عوامل اجتماعی بر تعهد استمرار و هنجاری پزشکان در شهر تهران تدوین شده است، سعی گردیده برخی از عوامل اجتماعی که در مبانی نظری و تجربی مربوط به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر تعهد استمرار و هنجاری نظیر جامعه پذیری حرفه ای و درونی سازی هنجارهای اجتماعی، التزام و تعهد شغلی، سرمایه گذاری بلندمدت در شغل مربوطه، رضایت شغلی و نظایر آن مطرح اند، مورد تدقیق و بررسی علمی قرار گیرند.
روش: با استفاده از روش تحقیق پیمایش و با استعانت از قواعد آماری مربوط به تعیین حجم نمونه، حدود ۳۹۶ پزشک (عمومی، متخصص، فوق تخصص و دندانپزشک) با روش نمونه گیری خوشه ای احتمالی، از میان ۴۴۲۰۲ پزشک شاغل به طبابت در شهر تهران، انتخاب و با استفاده از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته، داده ها و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. اطلاعات ماخوذه از طریق نرم افزار SPSS پردازش و مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: با توجه به یافته های تحقیق، رضامندی شغلی، فشار شغلی و انگیزش رابطه معنی داری را با تعهد استمرار پزشکان و متغیرهای رضامندی شغلی، حمایت اجتماعی و انگیزش رابطه معنی داری را با تعهد هنجاری پزشکان نشان می دهند. مع الوصف میزان تعهد استمرار و هنجاری بر حسب سن و جنس تغییر نمی کند. بیشترین همبستگی را در تعهد استمرار و هنجاری به ترتیب متغیرهای رضایت، حمایت اجتماعی و فشار شغلی به خود اختصاص داده اند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که رضامندی، حمایت اجتماعی و فشار شغلی در حرفه حدود ۳۵ درصد از تغییرات مربوط به تعهد استمرار و هنجاری پزشکان تحت مطالعه را تبیین می نمایند.
نتیجه گیری: هر چه قدر پزشکان از لحاظ رضایت مندی در سطح بالایی قرار داشته باشند به همان نسبت نیز از تعهد استمرار و هنجاری بالاتری برخوردار خواهند بود. اطرافیان پزشک، شرایط اجتماعی جامعه، ویژگی های خاص مربوط به شغل از جمله منابعی هستند که رضایت را تولید می کنند. در پژوهش حاضر همچنین نتایج نشان داد که هر چه پزشکان از لحاظ احترام به هنجارها و ارزش های جامعه و میزان درونی کردن هنجارهای حرفه ای در سطح بهتری قرار داشته باشند، از لحاظ داشتن تعهد استمرار و هنجاری نیز در سطح بهتری خواهند بود و در نتیجه جامعه ای سالم تر خواهیم داشت.