سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبرز شااحمدی – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران،
فرزانه فیضی – دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران،

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از تئوری تجمعی درجه اول ورتهایم، معادله حالت چاه مربعی برای سیالات تجمعی تعمیم یافته است. این معادله حالت دارای ۵ پارامتر است به این صورت که ۳ پارامتر آن مربوط به پتانسیل چاه مربعی: قطر مولکولσ عمق چاه پتانسیلε و محدوده چاهλ است، و ۲ پارامتر دیگر مربوط به خواص تجمع مولکول ها: ترم انرژی تجمعیεAB و ترم حجمی تجمعیκAB است. این پارامترها برای سیالات تجمعی مانند الکل ها و آب و همچنین برای چند مایع یونی با استفاده از داده های تجربی بهینه شده اند. انحراف مطلق میانگین فشار بخار و دانسیته مایع برای الکل ها و آب به ترتیب کمتر از ۲% و ۳/۵% است، و انحراف میانگین دانسیته مایع برای مایعات یونی مورد بررسی کمتر از۰/۴%است.