سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
مهدی جوانمرد – استادیار دانشگاه پیام نور تهران
احمد فراهی – استادیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

باتوجه به اینکه تصاویر ماهیت فازی دارنداستفاده از معیارهای شباهت فازی میتواند کارایی سیستم های بازیابی تصویر را تاحد قابلتوجهی افزایش دهد ایده اصلی دراین مقاله اعمال قوانین موجوددرتئوری فازی برمدل بازیابی تصویر تورسکی و ارایه آن به شکل فازی میب اشد برای این کار از ویژگی رنگ که یکی از مهمترین ویژگیهای مورد استفاده برای سنجش تشابه دربازاریابی تصاویرمی باشد استفاده شده است برای هرتصویر درفضای RGB سه هیستوگرام مجزا برای کانالهای B,R,G درنظر گرفته شده و برای جلوگیری از پیچیدگی زمانی هر هیستوگرام بطور مساوی به ۱۶زیرفاصله کوانتیزه شده است برای ارزیابی روش پیشنهادی این روش با روشهای normalized difference,fuzzy divergence مقایسه شدها ست که از دومعیار دقت و فراخوانی برای مقایسه و ارزیابی روشها استفاده شده است.