سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده ماه گلی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهی
منوچهر چیت سازان – استاد دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد نیامدپور – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق ابتدا سعی گردید تا با شماتیک کردن اطلاعات زمین شناسی، ژئوفیزیکی وهیدروژئولوژی دشت میداوود- دالون، منطقه از نظر شرایط هندسی و هیدرودینامیکی آبخوان بررسی گردد. خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه گویای این بود که منطقه از نظر شرایط هندسی و هیدرودینامیکی آبخوان، همگن و همسان نیست. هدف از این تحقیق دستیابی به دو شبکه عصبی مصنوعی ایده آل جهت برآورد نوسانات سطح آب برای بخش شمالی و جنوبی این آبخوان ناهمگن وناهمسان میباشد. در مرحله اول به منظور دستیالی به بهترین ساختار از نظر پارامترهای ورودی با کمترین میزانMSEپنج دسته مختلف از پارامترهای ورودی شبکه برای پیزومتر مرکزی دشت مورد ارزیابی قرار گرفت و بهترین نتایج مربوط به دسته ای با پارامترهای هیدرولوژی، هیدروژئولوژی وهواشناسی باخطایMSE برابر ٩…/. میباشد. در مرحله بعد منطقه به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده و از هر بخش پیزومتری به عنوان نماینده انتخاب گردید و برای هر پیزومتر پنج نوع شبکه با ساختارهای متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت