سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان ملکی جهان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و مهندسی پی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
حسین رهنما – استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

یکی از روش های جلوگیری از فرسایش و آب شستگی سواحل رودخانه ها، استفاده از زیست سازه ها به منظور افزایش مقاومت برشی خاک می باشد . جهت تحلیل شیب های خاکی متداول، روش های حدی از قبیل اسپنسر و مورگنشتاین-پرایس و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. در روشهای حدی فوقمعمولا اًمکان در نظر گرفتن تأثیر ریشه های درختان و اثر وزن گیاه و نیروی باد و تأثیر آنها بر سطح آب زیر زمینی وجود ند ارد. در حاشیه رودخانه ها و شیب های خاکی نیاز به ارائه روشی قابل دست یابی جهت تحلیل پایداری احساس می شود. در این مقاله تلاش شده است که توسعه روش اسپنسر در شیب های تقویت شده با روش های زیست سازه، تحلیل گردد. با این رویکرد روابط تعادل حدی برای شیب های تقویت شده با زیست س از بدست آمده و ارائه گردیده است.