سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احد اوریا – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

رفتارغیرالاستیک خاکهای عادی تحکیم یافته تحت بارگذاری متناوب باعث تغییر ضریب تحکیم درمعادله دیفرانسیل تحکیم می شود باتوجه به اینکه تغییرات ضریب تحکیم درلحظه باربرداری بصورت آنی می باشد لذا تابع تغییرات آن پیوسته بوده و موجب پیچیده تر شدن روند حل این معادله می شود تاکنون از روشهای عددی برای حل این معادله استفاده شدها ست و روشهای تحلیلی موجود فقط برای خاکهای الاستیک قابل استفاده بوده است ودرمورد خاکهای غیرالاستیک روشهای تلیلی تقریبی ارایه شده است درگذشته روشی تقریبی توسط مولفین ارایه شده بود که ازاصل جمع اثار قوا برای حل این مساله استفاده میکرد که باتوجه به فرضهای ساده کننده ای استفاده شده بود دارای محدودیت هایی درزمینه دوره تناوب بارگذاری بود دراین مقاله روش جدیدی براساس استفاده ازنگاشت و اصل جمع اثار قوا برای حل دقیق معادله دیفرانسیل سهموی تحکیم با ضریب متغیر ارایه شده است دراین روش برای اعمال اثرتغییرات ضریب تحکیم ازنوع نگاشت درفضای زمان و برای اعمال بارگذاری متناوب از اصل جمع اثارقوا استفاده شدهاست.