سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

نجمه رضا نژادجولایی – دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

چکیده:

با افزایش و تعمیق تنوع قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و فرهنگی، در کشورها به دلیل مهاجرها، مسافرتها، جهانی شدن، فناوری های نوین و روندهای دموکراتیک و چالش های برآمده از آن، تلاش هایی را در جهت مدیریت صحیح وضعیت چند فرهنگی جوامع معاصر و به تبع آن تحول برنامه های آموزشی در چارچوب تعلیم و تربیت چند فرهنگی برانگیخته است. این مقاله به اختصار به وضعیت در حال رشد چند فرهنگی جوامع معاصر و چالش های برآمده از آن پرداخته است. در همین راستا به دلیل وجود رابطه وثیق میان فرهنگ و تعلیم و تربیت به بیان انعکاس این پدیده نوظهور در نظام های تربیتی و پیامدهای آن پرداخته شده است در ادامه ویژگی های چند فرهنگی جامعه ایران و ضرورت تحول چند فرهنگی برنامه های تربیتی با هدف حفظ مبانی مشترک و همچنین گنجاندن ساختاری از تمام گروه های نژادی، قومی و فرهنگی به تار و پود جامعه و برنامه های تربیتی مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت. در پایان به ضرورت جهت گیری تلاش ها برای تدوین سیاستهای تربیتی و آموزشی که به طور همزمان احترام به تمامیت فرهنگی دانش آموزان از گروه های گوناگون، کمک به دانش آموزان برای رسیدن به دانش و مهارت های مورد نیاز برای برای ایفای نقش موثر و فعال، و همچنین تعهد به آرمان های فراگیر و تنوع قومی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و ارتقاء برابری را در برگیرد، پرداخته شده است.