تعریف کلمات واصطلاحات مهم

بعضی از پاراگراف های آغازین به توصیف اصطلاحات مشکل می پردازند، مانند مثال زیر:

تعاریف:

مادرسالاری، مفهوم روانشاختی ای است که از برده داری نشأت می گیرد. یک موقعیت خانوادگی خاص که طبق نظر ای – ایدل با گمن در هیچ خانه ای شوهر حاضر نیست، و اگر هم حاضر باشد همسر یا مادر بیشترین تاثیر را بر فعالیت های روزانه خانواده دارد (۸۷-۸۰). «هنبری» به بسط دیده گاه جدید در مورد مادر سالاری و بررسی تاثیرات متضاد ان برروی هر یک از اعضای جوان خانواده پرداخت.

پرهیز از اشتباهات ویژه در پاراگراف آغازین

نباید هدف متن را بیان کنید، مثل هدف من از این تحقیق این است… مگر اینکه نوشته شما یک تحقیق تجربی را گزارش دهد در این مورد باید هدف پژوهشی توضیح داده شود (فصل ۱۰ را برای استفاده از سبک APA ببینید). – از تکرار عنوان، که باید در تمام صفحات مقاله دیده شود، بپرهیزید. – از سوالات مشکل و پیچیده که خواننده را گیج می کند بپرهیزید، اگر چه سوالات کلی ، قابل قبول هستند.

از به کار بردن تعاریف فرهنگ لغت مثل («وبستر» توضیح می دهد که تک زوجی ازدواجی است که با یک نفر در رمان رخ داد.) احتراز نمایید. – از کاربرد هجو بپرهیزید، مگر اینکه موضوع شما در ارتباط با هجو باشد. – از به کار بردن ادبیات هنری و فریبنده بپرهیزید مگر اینکه ماهیت مقاله ایجاب می کند (برای مثال ، دایره به عنوان نماد تبلیغات ).

نوشتن چارچوب کلی مقاله تحقیقاتی

چارچوب مقاله باید مجموعه ای از تحلیل های منطقی در مورد مسائل اصلی در دفاع از فرضیه باشد، ارائه ایده ها در گفته های مستدلی با سند مناسب و معتبر تا واقعی به نظر برسد و از رویا به دور باشد. بیادداشته باشید که نوشتن یک کار اکتشافی است، یک کار فکری که باید به گونه ای خاصی بیان گردد. فکر و بیان در هر نویسنده متفاوت می باشد. ایده ها و نکته های شما ممکن است دچار تحول شوند و از یک سری عقاید به هم ریخته به یک پاراگراف خوش ساخت و زیبا تبدیل گردند.

تغییر اطلاعات تا زمانی که از جستجو در میان اطلاعات لازم برای مبحث مورد نظر دست برندارید ادامه پیدا می کند. زمانی که تمام شد، شما می توانید، به طراحی و طبقه بندی، مقایسه، و تحلیل مسائل مختلف بپردازید و درباره اهمیت وقایع بحث کنید.

این نمونه مقاله تحقیقاتی در نشان دادن اینکه چگونه یک نویسنده با تعدادی ازپاراگراف های جدا از هم به بررسی موضوع پیچیده خود می پردازد مفید عمل کرده است. – استفاده از ترتیب رمان و طرح خلاصه برای بیان توالی زمانی، – استفاده از ترتیب زمانی و طرح خلاصه برای روشن کردن وقایع تاریخی و بیان یک داستان و رمان .

خلاصه سریع:

کتاب جان آپدایک «A,p» یک داستان کوچک در مورد کارگر جوان بقالی به نام سامی است که احساس می کند در دام ارزشهای بی معنی شهر کوچکی که در آن زندگی می کند ، اسیر شده است. لنگلی ، مدیر فروشگاه، فردی با ارزشی های محافظه کارانه است که دخترانی با پوشیدن لباس شنا ، برای مغازه او ایجاد مزاحمت می کنند. او نارضایتی خود را با یاد آوری اینکه AP ساحل نیست ، بیان می کند (۱۰۱۸) +++ او آزادی خواه است و معتقد است که دختران بیرون از AP به علت وجود “لامپ های فلورانس “، ” کوله پشتی های بسته بندی” و ” صفحه های شطرنج با زمینه های سبز و کرم” مصنوعی به نظر می رسند.(۱۰۸۶)

توجه : خلاصه طرح را تا آنجا که به فرضیه شما ارتباط دارد کوتاه در نظر بگیرید، همان طور که در اولین جمله متن بالا دیدید اجازه بدهید خلاصه طرح بیش از یک پاراگراف باشد و گر نه ممکن است کل داستان را بیان کنید. وظیفه شما اشاره به داستان است نه بیان کامل آن.