سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن طبسی – کارشناس ارشد مدیریت اجرائی و رئیس اداره نگهداری و تعمیرات نیروگاه برق
عبداله نعامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
شهرام هاشم نیا – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان البرز واحد کرج ۳

چکیده:

مقاله حاضر یک تحقیق توصیفی – پیمایشی و کاربردی است و به دنبال شناسائی عوامل مؤثر در تحقق اهداف تجار یسازی وارائه راهکارهای مرتبط با این موضوع است. به همین منظور شرکت آب منطق های تهران برای انجام تحقیق، انتخاب شد. موضوعتقدم سیاست تجار یسازی بر خصوص یسازی به عنوان فرضیه اصلی مطرح شده و چهار بعد مهم تجار یسازی یعنی استقلال مدیریت از حاکمیت و استقلال مالی از حاکمیت، واقعی شدن بهای خدمات، مدیریت انگیزه مالی کارکنان مورد آزمون قرار گرفته است. پرسش نام های مطابق با طیف پنج گزین های لیکرت طراحی و پس از اطمینان از روائی و انجام محاسبات ضریب آلفای کرانباخ، پایائی آن تأیید و به صورت تصادفی بین ۱۳۵ نفر از کارشناسان و مدیران شرکت توزیع شد. آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون دوجمل های برای آزمون فرضی هها و جهت رتب هبندی مؤلف ههای مربوط به ابعاد تجار یسازی، از آزمون فریدمن استفاده شد. اغلب مدیران وکارشناسان ارشد شرکت، تجار یسازی را بر خصوص یسازی مقدم دانسته و معتقدند تجار یسازی شرکت پیش از واگذاری آن به بخ شخصوصی م یتواند در دستیابی به اهداف خصوص یسازی و اجرای اصل ۴۴ مؤثر باشد. محاسبه قیمت تمام شده آب و برق جهت شناسائی عوامل هزین هزا و تلاش برای کاهش هزین ههای زائد، استفاده از سیست مهای انگیزشی مؤثر، شایست هسالاری در انتصابات، تجدید ساختار و تعدیل نیروی و همچنین استفاده از رو شهای نوین بودجه ریزی IT انسانی، برون سپاری کامل فعالی تهای قابل انتقال، استفاده از تکنولوژی و… پیشنهاد شد