سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زه کشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
سینا بشارت – استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

آب مهمترین ماده زیستی برای تمام موجودات بوده و در گیاهان نیز عامل اساسی رشد و نمو است. با توجه به اینکه حرکت آب خاک و هر ماده شیمیایی حمل شده توسط آب نتیجه مستقیم فعالیت ریشه های گیاه است برای فهم بهتر پروسه های گیاه و خاک نیاز به مفاهیم کمی توصیف فرآیند جذب توسط ریشه ها احساس می گردد. هر افت پتانسیل آب توسط تعرق از برگها باید به جذب آب از سیستم ریشه گیاه متصل گردد. هدف از این مقاله ارائه دینامیک جذب ریشه طی فرآیند PRD ، اثر متقابل تعرق و جذب ریشه و معرفی کاربردهای تعرق و جذب ریشه به عنوان مکانیسمی در گیاه می باشد. به همین منظور مشاهدات صورت گرفته توسط سنسورهای TDR در منطقه توسعه ریشه و نتایج اندازه گیری Heat Pulse جریان شیره در داخل ریشه ها و تنه دو درخت کیوی و زیتون به کار گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهند هر دو درخت کیوی پرمصرف و زیتون صرفه جو به اب طی فرآیندی به نام PRD در زمان خشکی ریشه ها سیگنالهاای را از یک قسمت خشک ناحیه ریشه به درخت می فرستند تا آن را قادر سازند که استراتژی های نگهداری اب را در خود برای کاهش نیاز به اب سازگار کند. نتایج حاصله همچنین نشان داد که تعرق در جذب ریشه موثر بوده و به عبارت دیگر جذب هر ریشه نسبتی از تعرق است و اینکه امروزه از مکانیسم تعرق و جذب رشد گیاه در انباشت گیاهی ، حصول تعداد ریشه ها و مدیریت سفره های آب شور سطحی کمک می گیرند.