سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

اردوان اذری – کارشناس مهندسین مشاور اب ورزان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار گروه ابیاری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سیستم های زهکشی زیرزمینی گرچه نقش اصلی جذب و دفع زه اب از پروفیل خاک برعهده لترالها است لیکن چنانچه جمع کننده ها از لوله های مشبک یا منقطع ساخته شده باشند بخشی از زه اب مستقیما از طریق جمع کننده ها تخلیه می شود در طراحی زهکشهای زیرزمینی این بخش از تخلیه بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم و دشوار بودن براورد میزان آن معمولا موردتوجه قرار نمی گیرد درصورتی که میزان تخلیه زه اب توسط جمع کننده ها تعیین و ضریب زهکشی طرح نسبت به ان اصلاح گردد زهکشهای زیرزمینی می توانند با فواصل بیشتر و ظرفیت کمتر و درنتیجه اقتصادی تر طراحی شوند. این تحقیق با هدف تعیین میزان تخلیه جمع کننده ها و تعدیل ضریب زهکشی در شبکه زهکشی زیرزمینی دشت مغان به انجام رسیده ست درفاصله زمانی بین اجرای جمع کننده ها و لترالها اندازه گیری تخلیه جمع کننده هادر یک قطعه ۹۰۰ هکتاری به انجام رسیده است و نتایج آن با تخلیه سیستم پس از اجرای لترالها مقایسه شد. همچنین شعاع تاثیر جمع کننده ها و نیز وضعیت سطح ایستابی در حد فاصله لترالها نیز اندازه گیری و مورد بررسی قرارگرفت.