سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا میرمقتدایی – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کدیور –

چکیده:

امواج UV به دلیل محدودیت نفوذ درمایعات رنگی کدر و درمواد غذایی جامد به صورت ترکیب با فراصوت Photosonication استفاده می گردد اساس کار این روش پدیده کاویتاسیون بوده که با ایجاد و سپس ترکیدن حبابهای هوا تولید جریان های کوچک و ایجاد آشفتگی انتقال جرم و انرژی را افزایش داده و به این ترتیب عمق نفوذ UV و کشندگی آن برمیکروارگانیسم ها بیشتر می شود درتحقیقی اثر Photosonication برتعدادی از باکتریهای شیر مطالعه و مشاهده گردید که Photosonication موجب کاهش باکتریهای مزوفیل هوازی و کلیفرم ها می شود درتحقیق دیگری تاثیر ترکیب UV,US بصورت متوالی و همزمان برآبمیوه بررسی و مشاهده گردید که تاثیر آن بطور همزمان برباکتریها بیشتر می باشد درخالص سازی آب با اعمال Photosonication موجب تبدیل ناخالصی های ارگانیک آب به ترکیبات کوچکتر می شود.