سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدتقی کاشکی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسن روحی پور – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

بدون شک یکی از پیامدهای اصلی تغییر اقلیم بیابانزایی است که امروزه به معضلی جهانی بدل شده است تبعا مقابله با این پدیده شوم مستلزم جامع نگری در مدیریت مناطق خشک و بیابانی است که دراین ارتباط مدیریت منابع آب دردرجه نخست قرار دارد ماسه زارهای مناطق بیابانی ایران با وسعتی بالغ بر ۴/۵ میلیون هکتار از منابع بالقوه ذخیره آب و رطوبت بوده که در فرایند مقابله با بیابان زایی و به تبع آن تعدیل آثار منفی خشکسالی و تغییر اقلیم حائز اهمیت فراوان است به طور کلی بررسی تراز یا بیلان آبی د رماسه زارهای مناطق خشک و بیابانی وضعیت و امکان استفاده از آب موجود را بطور صحیح مورد ارزیابی قرار داده و بسته به دقت اندازه گیری و زمان مورد نیاز کاربر بیلان ابی هفتگی ماهانه و سالانه ماسه زار و درنتیجه اهمیت هیدرولوژیکی گروه های مختلف این نوع اراضی را به دقت مورد بررسی قرار میدهد . با اندازه گیری پارامترهای دخیل در معادله بیلان آبی مانند بارندگی تبخیر و تعریق نفوذ و تغییرات رطوبت در نیمرخ اراضی ماسه زار در دوره های زمانی مختلف امکان برنامه ریزی برای تثبیت شن بهره برداری کشاورزی از عرصه ماسه زارها و اعمال یک مدیریت پایدار فراهم می گردد.