سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه شفیع زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
کرامه احمدی –
راضیه علیزاده –
بابک بحرینی نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

تنش شوری از جمله تنشهای غیر زنده مهم است که اثرات زیانباری روی جوانهزنی، رشد و عملکرد محصول دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده به نظر میرسد، یکی از راههای افزایش مقاومت گیاه به شوری، استفاده از بذور پرایم شده برای کاشت است. در این تحقیق اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بذر برروی جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه گلگاوزبان تحت شرایط تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور بذور در محلولهای کلرید کلسیم با غلظتهای ۶/ ۰- و ۲/ ۱- مگاپاسکال و آب مقطر به مدت ۲۴ ساعت خیسانده شدند و سپس بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سطوح شوری ۰، ۵، ۱۰ و ۱۵ دسی زیمنس بر متر کشت شدند. نتایج نشان داد که بین تیمارها از نظر تاثیر بر صفات مختلف اندازهگیری شده اختلاف معنیداری وجود دارد. در تمامی سطوح شوری بذرهای تیمار شده نسبت به بذرهای شاهد درصد جوانهزنی بیشتری را داشتهاند بطوریکه در تمامی سطوح شوری بترتیب پرایمینگ با کلرید کلسیم ۶/ ۰، هیدروپرایمینگ و کلریدکلسیم ۲/ ۱ بیشترین درصد جوانهزنی را داشتهاند