سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیدا جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشدترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

افزون برنیمی از جمعیت جهان درنواحی روستایی کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند که از نظر فقر سوء تغذیه و سوادبدترین بخش از جمعیت جهان به شمار می آیند رفع معضلات این جمعیت عظیم از طریق برنامه ریزی آگاهانه توسعه روستایی امکان پذیر است تعاونی ها با برخورداری از ویژگیهای گروهی بودن قابلیت انعطاف مردمی بودن و تکیه برعدالت اجتماعی پایداری سودآوری ایجاد امنیت فقرستیزی و توانمندسازی هم نوای توسعه روستایی دررویکرد جدید و یکسازوکارقدرتمند برای اجرای آن است تعاونی ها نسبت به بحران عمیق اقتصادی جهان و بحران اشتغال انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان میدهند تعاونی ها تضمینی هستند برای دوام و سودبیشتر و تقسیم منابع بین اعضا که صاحبان سرمایه و اصلی ترین کاربران به حساب می آیند و یکی از عناصر اصلی نیازهای جامعه محلی اند که شفاف عمل می کنند این مقاله که به روش کتابخانه ای و مرور منابع الکترونیکی تدوین شده است تلاش دارد تا با مرور مفاهیم تعاونی ها و توسعه روستایی راه کارهای توسعه روستایی و اهمیت ونقش تعاونی ها را مورد بحث قرار داده و پیشنهادهایی را دراین زمینه ارایه دهد.