مقاله تعامل گرایی نمادین در گراندد تئوری: دیدگاهی برای تبیین ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۹۸ تا ۳۰۹ منتشر شده است.
نام: تعامل گرایی نمادین در گراندد تئوری: دیدگاهی برای تبیین ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گراندد تئوری
مقاله تعامل گرایی نمادین
مقاله روش شناسی
مقاله ارتباط استاد – دانشجو
مقاله آموزش پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی نیا فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: لطیف نژادرودسری رباب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعامل گرایی نمادین با روشهای تحقیق کیفی و به ویژه با رویکرد گراندد تئوری مرتبط می باشد، اما در اکثر تحقیق های انجام شده، این ارتباط و ماهیت آن به وضوح بیان نشده است. آگاهی در مورد ماهیت ارتباط بین این دو بعنوان راهنمائی برای جمع آوری و تحلیل داده ها به محققین کیفی کمک می کند. این مطالعه مروری با هدف تبیین ماهیت ارتباط تحقیق گراندد تئوری با تعامل گرایی نمادین به عنوان دیدگاهی برای بررسی ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاری انجام شد.
روش: در این مطالعه مروری برای دستیابی به هدف مطالعه در پایگاه های اطلاعاتی Scopus، Elsevier، Google scholar، ProQuest جستجو شد. کلیدواژه های تعامل گرایی نمادین، گراندد تئوری، روش شناسی، ارتباط استاد و دانشجو و آموزش بالینی پرستاری مورد استفاده قرار گرفت و سپس مقاله ها مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: محققین در این مطالعه با بررسی مقاله های موجود ابتدا ارتباط بین اصول و فرایندهای متدولوژیک Blumer را در مورد تعامل گرایی نمادین با روش شناسی گراندد تئوری مطرح نموده اند و سپس قدرت توضیحی تعامل گرایی نمادین را بعنوان زیربنای فلسفی در مطالعه گراندد تئوری در مورد تبیین فرایند ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاری مورد بحث قرار دادند.
نتیجه گیری: در مواردی که تحقیق گراندد تئوری بدون وجود چارچوب تئوریکی تعامل گرایی نمادین به عنوان چارچوب توضیحی مطالعه انجام شود، محقق به جای تبیین رفتارها و فرایندها به توصیف آنها می پردازد. نتایج این مطالعه مروری می تواند راهنمایی برای پژوهشگران علاقه مند به روش گرانددد تئوری باشد که قصد دارند مطالعه خود را بر مبنای فلسفی تعامل گرایی نمادین انجام دهند همچنین این نتایج در جنبه های هدایت مطالعه جمع آوری و تحلیل داده ها سودمند واقع می شود.