سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا ازوجی – کارشناس ارشد سازه
سحر قاسم زاده – کارشناس معماری
محمدرضا ازوجی – دانشجوی کارشناسی معماری

چکیده:

پل و معماری پل درطول تاریخ چند هزارساله تمدن بشری نشان دهنده خلاقیت ابتکار و نبوغ انسان بوده است و همواره درک و احساس او از معماری پایداری زیبایی تناسبات هارمونی و ارزشهای دیگر را در معرض قضاوت نسلهای دیگر قرار داده است درهمین راستا پل در طول تاریخ تنها یک وسیله ارتباط بین دو نقطه نبوده بلکه انعکاسی عمیق از معیارها اندیشه ها توانایی ها و بالاخره ذوق و نبوغ و خلاقیت و مهارت و شجاعت انسان ها و جوامع بوده است اتصال بین دونقطه منبع الهام گردید ایده های تازه ای شکل گرفت روشهای نوینی خلق شد و پلهای جدیدی ساخته شد و هرکدام نشان از قدرت و توانایی انسانی شد که به دلیل اتصال وجودش به ذات لایتناهی هیچگاه و درهیچ مرحله به آنچه که کسب کرده بسنده ننموده است. سیر تحول پلها درطول تاریخ تعامل میان معماریو تکنولوژی و زیبایی را جدانشدنی نشان داده است برای درک تاثیر معماری و معماران برطراحی و شکل گیری پل ها و شناخت انواع روشهای طراحی پل در طول تاریخ چندهزارساله این هنر بررسی دیدگاه معماری و فناوری و تعامل این عوامل با مفهوم زیبایی ضرورت می باشد دراین مقاله مفهوم پل ـ فضا و استفاده از پل به عنوان یک فضای معماری و بیان مبانی و اصول این نگرش خاص به پل مورد بررسی قرارگرفته است.