سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اردشیر ظفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
الهام افتخاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

پژوهش مقطعی حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی – تحلیلی گذشته نگر است که با روش همبستگی و با هدف تعیین توصیف و مقایسه ارتباط همبستگی حداکثر اکسیژن مصرفی به عنوان شاخص میزان فعالیت بدنی با لپتین سرم خون بانوان فعال و غیرفعال انجام شد آزمودنی های پژوهش حاضر دو گروه ۳۶ * ۲ =N از بانوان ۲۰ تا ۵۰ سال فعال سن : ۹/۵۷ ±۳۴/۰۲ سال و درصد چربی : ۵/۶۵±۲۷/۴ و غیرفعال سن ۹/۸۴±۳۳/۰ سال و درصد چربی : ۵/۰۸ ±۳۰/۷ بودندکه براساس اطلاعات پرسشنامه های سلامت و ریسک بیماری پرسشنامه میزان فعالیت بدنی و استاندارد کالج آمریکایی طب ورزش به ترتیب از میان ۴۵ داوطلب واحد شرایط شرکت کننده در تمرینات ایروبیک باشگاه های ورزشی و ۴۸ کارمند داوطلب غیر فعال بصورت تصادفی ساده در دسترس گزینش شدند.