سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدطاهر سیدی نظرلو – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دا
سیده زکیه طبسی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگ
رسول غلامعلیزاده – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تعامل میان عناصر سه گانه آموزش (دانشجو ، استاد ، محتوا) در برنامه درسی الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی صورت گرفته است.روش مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق پیمایشی مقطعی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل ، کلیه دانشجویان رشته های مهندسی کامپیوتر ، مهندسی صنایع و مهندسی فناوری اطلاعات و همچنین کلیه اساتید و آموزشیاران دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ در این مرکز آموزشی مشغول تحصیل بودند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده گردید..تجزیه و تحلیل داده ها که با استفاده از آمار توصیفی و آمار استباطی انجام گرفت نشان داد که تعامل میان عناصر سه گانه آموزش (استاد ، دانشجو ، محتوا) در برنامه درسی الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سطح پایین تر از میانگین قرار دارد.