سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا کبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد تبلیغات تلویزیونی دانشکده صداوسیما

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی نقش جاذبه های هیجانی طنز و ترس در پیامهای تبلیغاتی تلویزیونی مربوط به رانندگی ایمن پرداخته و تعامل آن با ویژگیهای مربوط به مخاطب و تاثیر آن برنگرش کلی افراد نسبت به رعایت قوانین رانندگی را مورد مطالعه قرار داده است بدینمنظور شرکت کنندگان در تحقیق n=126 ابتدا در بخش پیش آزمون مقیاسهای نگرش و سطح درگیری را پرنموده سپس به مشاهده یکی از فیلم های تبلیغاتی با محتوای ترس یا طنز نشستند و در پایان مقیاس پس آزمون را کامل کردند آنگاه دربخش پیگیری مقیاسها نگرش را کامل کردند n=51 نتایج نشان داد که بطور کلی صرفنظر از جنسیت، جاذبهی ترس بیشتر از جاذبه ی طنز برنگرش افراد تاثیر داشته است و برنگرش زنان بیشتر از مردان موثر بوده است بعلاوه جاذبه ی طنز بدون درنظر گرفتن سطح درگیری افراد با موضوع برنگرش هیچیک از افراد برحسب جنسیت شان تاثیر مثبت معناداری نداشته اما درصورت تقسیم افراد براساس سطح درگیریشان با موضوع جاذبه های طنز برای افراد با درگیری پایین متقاعدکننده بوده است.