سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد توحیدفام – دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
شقایق حیدری – دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

فراپست مدرن ها درجهان امروز که گاه از آن با نام دهکده جهانی یادمی شود قائل به امکان گفتگو مفاهمه و حوزه عمومی مشترک هستند این گروه از اندیشمندان همانند برایان فی، بادوگانه انگاری ها و سیاه و سفید دیدن پدیده ها مخالفند از این روی آنها فراسوی تفاوت ها به دنبال درک مشترک و دستیابی به تفاهمند از نگاه آنها فضای گفتگو و تعامل م یتواند روحیه مدارا و تسامح را در عین فهم متقابل ایجاد کند فرض اساسی مقاله حاضر براین اساس استوار استکه بهترین شیوه حل و فصل پرونده هسته ای ایران با بهره گیری از تعامل گرایی برایان فی و نظریه سازه انگاری استفادها زتفکر دیالکتیکی دوسویهایران با جامعه جهانی می باشد لذا به نظر می رسددر این راستا استفاده از استراتژی تعامل با جهان، از طریق اعتمادسازی رفع تنشو عقلانیت ارتباطی طی یک فرایند پویا و عملگرایانه امکان پذیر باشد.