سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید علی اصغر فتحی – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
پریسا هنرمند – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی
قدیر نوری قنبلانی – و استادیار و استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

سن گندم Eurygaster integriceps Put آفت کلیدی گندم و سایر غلات در ایران و بعضی از کشورهای خاورمیانه است . در این تحقیق تراکم جمعیت مراحل مختلف زیستی این آفت و در صد تخم‌های پاررازیته شده ان توسط زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم متعلق به خانواده (Hymenoptera) Scelionidae روی دو گونه‌ میزبان گیاهی به نام‌های گندم دیم (رقم سرداری) و جوی دیم (رقم سهند) در منطقه کورائیم در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بررسی شد. نمونه‌برداری را به صورت تصادفی با استفاده از کارت یک متر مربعی از اردیبهشت تا مرداد ماه سال‌های ۱۳۸۶ نه ۱۳۸۷ انجام شد . جمعیت مراحل مختلف زیستی سن گندم روی گندم به طور معنی داری بیشتر از جو بود. همچنین در صد تخم های پارازیته شده روی گندم نیز به طور معنی داری بیشتر از جو بود. این نتایج می‌تواند در مدیریت تلفیقی سن گندم مفید باشد .