سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دیدگاه های مختلفی در خصوص تعارض وجود دارد ، دیدگاه سنتی، دیدگاه رفتاری و دیدگاه تعاملی . در دیدگاه سنتی از تعارض بعنوان یک پدیده مضر و تهدید یاد شده و راهکار و مقابله و مدیریت آن را دوری جستن از تعارضمی داند. در دیدگاه رفتاری نیز به تعارض به عنوان یک تهدید نگاه کرده و در صورت بروز آن، در صدد حل و برطرف کردن آن با شیوه های مختلف بر می آید ، اما در دیدگاه تعاملی به تعارض نه به عنوان یک تهدید بلکه به عنوان یک فرصت جهتارتقاء و رشد نگاه میشود. در این دیدگاه حتی جهت ارتقاء سطح کیفیت سازمان و رابطه های آن، بصورت عمدی تعارض و تضاد ایجاد و پدید میآید. در این مقاله نقاط قوت و ضعف هر کدام از دیدگاه های فوق بررسی ونهایتاً بهترین الگو جهت مدیریت بهینه آن ارائه میگردد . علاوه بر آن با تکیه بر تکنیکهای رفتاری که بر مبنای مبحث آنتالوژی استوار است سعی در ارائه راه حلهای رفتاری در خصوص برخورد با تعارض ایجاد شده میگردد. روش تحقیق از کسب اطلاع از چند شرکت پیمانکاری و همچنین بهره گیری از آموزشهای تکنیکهای مختلف رفتاری میباشد