مقاله تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض زناشویی
مقاله رضایت زناشویی
مقاله رضایت جنسی
مقاله ازدواج های فامیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امرالهی ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: روشن چسلی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: شعیری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نیک آذین امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت های مربوط به تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی در زنان متاهل دارای ازدواج های فامیلی و غیرفامیلی بوده است. بدین منظور ۱۹۱ زن متاهل، از بین پرستاران شاغل (۱۰۰ نفر دارای ازدواج غیرفامیلی و ۹۱ نفر دارای ازدواج فامیلی) در بیمارستان های شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه های رضایت زناشویی اینریچ (ENRICH)، تعارض زناشویی (MCQ) رضایت جنسی (ISS) بر روی آن ها اجرا شده است. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره حاکی از تفاوت معنادار دو گروه در متغیرهای رضایت زناشویی و ابعاد آن (بجز بعد ارتباط جنسی)، تعارض زناشویی و ابعاد آن و رضایت جنسی بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که زنان دارای ازدواج های غیر فامیلی از رضایت زناشویی و رضایت جنسی بالاتر و تعارض زناشویی پایین تری نسبت به زنان دارای ازدواج های غیرفامیلی برخوردارند. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که زوجین دارای ازدواج های غیر فامیلی از ارتباطات رضایت بخش تری نسبت به زوجین دارای ازدواج فامیلی برخوردارند