سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید هوشنگی – دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدهادی افشار – دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان کاظمی – دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق از تظریف تطبیقی شبکه بندی مبتنی بر روش احجام محدود برای شبیهسازی عددی جریان حول یک استوانهی دایروی تحت رژیم جریان لایهای ماندگار با عدد رینولدز ۰۲ استفاده میشود. در این شبیهسازی با تولید شبکه به کمک نرم افزار گمبیت و سپس تحلیل جریان توسط نرم افزار فلوئنت تاثیر نحوهی تظریف تطبیقی شبکهبندی ناساختار مثلثی دوبعدی اعم از شبکهبندی زبر، متوسط و نرم بر نتایج شبیهسازی مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج حاصل از این شبیهسازی مانند مقدار ضریب دراگ و لیفت با نتایج دقیق مقایسه میگردد. در این تحقیق مشاهده میشود که با تظریف شبکهبندی در اطراف استوانهی دایروی، نتایج شبیهسازی با کاهش هزینههای محاسباتی و کاهش سلهای شبکه به سمت جوابهای دقیق نزدیکتر میشود