سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – عضو هیئت علمی استادیار پژوهش
صمداله کرمی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نه
اکرم ماشی – کارشناس واحد تحقیقات کنترل و گواهی بذر استان خراسان رضوی
شهلا هاشمی فشارکی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نه

چکیده:

برای بررسی میزان آلودگی طبقات الیت و گواهی رقم تجاری ورامین به فلور میکروبی و بیمار گرهای بذرزاد در راستای بومی سازی نتایج برای تدوین استانداردهای ملی بذر پنبه ۲۱۴ نمونه بذر شامل ۵۲ نمونه الیت و ۱۶۲ نمونه گواهی شده از توده های بذری استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۸ به روش نمونه برداری استاندارد جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفتند. در آزمایشگاه سلامت بذر و بر اساس روش انجمن بین المللی ازمون بذر (ISTA)، تعداد ۱۰۰ عدد بذر بطور تصادفی انتخاب و در آزمایشگاه به روش کاشت بر روی کاغذ جوانه زنی کشت و پس از مدت ۱۰ روز شناسایی قارچهای بذرزاد با مشاهده کلنی قارچ ها با استریومیکروسکوپ و مشاهده اندامهای قارچ ها در زیر میکروسکوپ نوری انجام گردید. نتایج بیان کننده متوسط فراوانی ۶۴ درصد برای Fusarium spp. و ۴ درصد Aspergillus flavus و ۲ درصد Aspergillus niger و ۴۸ درصد Alternaria spp. و ۲۳/۵ درصد Trichothecium sp. درصد در بذرهای نمونه های الیت و برای بذرهای طبقه گواهی شده ۵۶ درصد Fusarium spp. و ۵/۵ درصد Aspergillus flavus و ۵/۲ درصد Aspergillus niger و ۴۴/۸ درصد Alternaria spp. و ۱۶ درصد Trichothecium sp و ۰/۱ درصد Nigrospora sp و ۲/۷ درصد Rhizoctonia solani و ۰/۴ درصد Myrothecium sp. و ۰/۱ درصد Curvularia sp. و ۰/۱ Bipolaris sp. برآورد گردید. سایر قارچ ها ازقبیل Rhizoctonia solani و Curvularia sp. و Bipolaris sp. در حد ۱ الی ۲ عدد در مجموع مشاهده گردید. با عنایت به اهمیت طبقات بذری در مراحل تولید بذر و داشتن کشاورزی پایدار، تدوین استانداردهای ملی کشور بر اساس آمارها و مبتنی بر مطالعات داخلی ضرورت مطالعه و بررسی بیماریزای بذرزاد در طبقات مختلف زراعت پنبه مخصوصا در طبقات سوپرالیت و الیت که منبع آلودگی برای طبقات پایین تر می باشند، ضروری است.