سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – عضو هیئت علمی استادیار پژوهش
صمداله کرمی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نه
وحیده جهاندیده – کارشناس واحد تحقیقات کنترل و گواهی بذر استان خراسان رضوی
سپیده امین خاکی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نه

چکیده:

به نظور بررسی سلامت و میزان آلودگی بذرهای دلینته و کرک دار رقم تجاری ورامین به فلور میکروبی و بیمار گرهای بذرزاد در زاستای بوبمی سازی نتایج برای تدوین استانداردهای ملی کشور در سال ۱۳۸۹ از مناطق مختلف تولید بذر استان خراسان رضوی شامل کاشمر، نیشابور، تربت جام، تربت حیدریه، سبزوار و شرکت خدمان حمایتی تعداد ۱۶۷ نمونه بذر از توده های بذری به روش نمونه برداری استاندارد جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفتند. بر اساس روش انجمن بین المللی آزمون بذر (ISTA)، تعداد ۱۰۰ عدد بذر بطور تصادفی انتخاب و کاشت بذرها بر روی کاغذ بلاتر مرطوب انجام شد. پس از مدت ۱۰ روز شناسایی قارچهای بذرزاد با مشاهده کلنی قار های در زیر استریومیکروسکوپ و مشاهده اندامهای قارچ ها در زیر میکروسکوپ نوری انجام گردید. نتایج نشان دخنده بالاترین متوسط فراوانی ۸۰/۷ و ۶۲/۴ درصد و کمترین ۴۱ و ۲۸/۷ درصد برای Fusarium spp و Alternaria spp به ترتیب در نمونه های کارخانه طلای سفید کاشمر و شرکت خدمات حماینی، برای گونه های قارچ های Aspergillus flavus و Aspergillus niger به ترتیب حداکثر ۱۰/۷ برای شرکت سپید گل تربت حیدریه و ۱۳/۱ برای طلای سفید کاشمر، برای Chetamium و Rhizopus sp حداکثر ۵/۱ و ۸ در نمونه های شرکت خدماتی حمایتی و برای گونه قارچ Trichothecium حداکثر ۳۹/۳ برای شرکت سپید گل تربت حیدریه و قارچ Myrothecium فقط در نمونه های شرکت جمیل نیشابور به ثبت رسید. سایر گونه های قارچ های بذرزاد Penicillium و Nigrospora و Rhizoctonia solani و Curvularia و Bipolaris به تعداد ۱ الی ۲ عدد در کل نمونه های سراج نمونه های سراج احمدی تربت جام، سپید گل تربت حیدریه و شرکت حمایتی مشاهده گردیده، با عنایت به تدوین استاندارد ملی کشور بر مبنی ارقام بومی، مطالعه فلور میکروبی و پاتوژنی بذور در راستای سلامت بذر الزامی است.