سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

توران علیزاده – کارشناس ارشد رسوب شناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان
پویا اسدی فر – کارشناس ارشد رسو ب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

سازند سروک واحد سنگ چین های کربناته ضخیمی به سن کرتاسه میانی (سنومانین – تورونین میانی)،مهمترین سازند گروه بنگستان و دومین مخزن مهم هیدروکربنی در زاگرس بعد از سازند آسماری م یباشد (افشارحرب، ۱۳۸۰ ). مخزن بنگستان بر اساس تغییرات تخلخل، تراویی و تراکم لای هها به ۹ زون نفتی تقسیم می شود که تا زون ۳ در سازند ایلام و زون ۴ تا ۹ آن در سازند سروک قرار گرفته است. با توجه با اینکه این زو نبندی بر اساس تغییرات تخلخل و تراکم لای هها م یباشد، مطالعه کنونی به بررسی زو نهای مخزنی بر اساس خصوصیات پتروگرافی (فرایندهای دیاژنتیکی و لیتوفاسیس) در چاه شماره ۶ و ۴ و تطابق این زون ها با یکدیگر می پردازد. مه مترین پدید ههای دیاژنزی افزایش دهنده کیفیت مخزنی تخلخل، شکستگی و دولومیت یشدن بوده و تشکیل سیما نهای دفنی، استیلولی تها و میکرایتی شدن مه مترین عوامل کاهش دهنده کیفیت مخزنی می باشد. سازند مخزنی سروک دارای شش زون مخزنی در چاه شماره ۶ و پنج زون مخزنی در چاه شماره ۴ م یباشد. زون شماره شش بهترین زون نفتی و زون چهار بعد از زون شش دومین مخزن مهم سازند سروک م یباشد. زون پنج و هفت در چاه شماره ۴ به صورت زو نهای متراکم عمل می کنند.