مقاله تطابق داده های حاصل از گزارش مشتری ها و پرونده پزشکی در ارزیابی کیفیت فنی مراقبت های دوران بارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تطابق داده های حاصل از گزارش مشتری ها و پرونده پزشکی در ارزیابی کیفیت فنی مراقبت های دوران بارداری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرونده های پزشکی
مقاله مراقبت های دوران بارداری
مقاله کیفیت فنی
مقاله گزارش گیرندگان خدمات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی جعفرصادق
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور کمال
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرآبادی محمداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزیابی کیفیت یکی از روش های مفید در ارتقای کیفیت خدمات سلامت می باشد، برای این امر جامعیت کیفیت و دقت داده های جمع آوری شده از اهمیت بالایی در فرایند ارزیابی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین میزان تطابق داده های جمع آوری شده درباره کیفیت فنی مراقبت های دوران بارداری از دو منبع گیرندگان خدمات و پرونده خانوار بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی بود که با مشارکت ۱۸۵ نفر از زنان باردار که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند از ۴۰ مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه بهداشتی شهر تبریز در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. داده های مربوط به کیفیت فنی از دو منبع کاملا مستقل (مشتری خدمت و اطلاعات ثبت شده در پرونده گیرنده خدمت) جمع آوری شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته که روایی پرسش نامه توسط ۱۰ نفر از صاحب نظران بررسی و بعد از اعمال نظرات آنان مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسش نامه با استفاده از همسانی درونی تایید گردید (برای ارزیابی تطابق تک تک آیتم ها در دو منبع اطلاعاتی، از شاخص کاپای وزنی .(a=0.748(Weighted Kappa) و ICC (Intraclass correlation coeficient) استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ و STATA 10 تحلیل گردید.
یافته ها: توافق بین داده های حاصل از پرونده و اظهارات مادران باردار در مورد بسیاری از خدمات، در حد ضعیفی بود (۰٫۴>Kappa) و تنها در مورد برخی خدمات همچون تعداد مراقبت ها (Kappa=0.56) و اندازه گیری وزن و فشار خون (Kappa=0.55) توافق متوسط و در مورد زمان تشکیل پرونده (۰٫۸۲۴-۰٫۹۰۳ CI:، P=0.87) و زمان اطلاع از بارداری (۰٫۹۳۱-۰٫۹۶۲ CI:، P=0.95) توافق قوی وجود داشت.
نتیجه گیری: ارزیابی خدماتی چون مراقبت ها و آموزش های دوران بارداری بهتر است از طریق داده های حاصل از اظهارات مادران باردار صورت گیرد، چرا که این ارزیابی می تواند نشان دهنده نوعی ارزیابی پیامد باشد. به نظر می رسد نتیجه مراقبت ها و آموزش های ارایه شده قابل دریافت از زبان گیرندگان خدمات باشد. در مجموع به علت نقص در ثبت خدمات، استفاده از نظرات مشتری ها درباره خدماتی که دریافت کرده اند می تواند معتبرتر از پرونده های بهداشتی باشد.