سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد پسندیده – دانش آموخته کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی،
عبدالحسین کنگازیان – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان)
علی لرکی هرچگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

برش مورد مطالعه از سازند آسماری در تنگ خائیز ( شمال شرق شهرستان بهبهان) واقع شده است. این سازند با ضخامت ۲۹۴ متر، توالی از سنگهای آهکو آهکی دولومیتی توده ای تا متوسط لایه است که در بالای سازندپ ابده و در زیر سازند( گچساران واقع شده است. بر اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، ۱۲ ریز رخساره کربناته شامل ۱) باندستون ۲ فلوتستون- رودستون ۳) رد آلگال لارج فرامینیفر وکستون – پکستون ۴) اکینودرم پورسلانوز فرامینیفر مدستون- وکستون۵) اکینودرم پورسلانوز فرامینیفر پکستون ۶) اکینودرم بیوالو وکستون ۷) رد آلگال لارج فرامینیفر گرینستون ۸) پورسلانوزفرامینیفر گرینستون ۹) مولوسکا پکستون – گرینستون ۱۰ ) باهامیت اائید گرینستون ۱۱ ) مدستون ۱۲ ) فنسترال مدستونشناسایی شدند. این ریز رخساره ها در ۵ کمربند رخساره ای که شامل: دریای باز ، دریای نیمه محصور ، سد ،لاگون و پهنه جزرومدی است قرار گرفته اند. در ناحیه مورد مطالعه تمامی این ریز رخساره ها در یک رمپ هموکلینال الیگوسن- میوسن قرار گرفته اند. با توجه به مطالعه چینه نگاری سکانسی، هشت سکانس رسوبی ( چرخه دسته سوم) برایرسوبات سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه شناسایی شده است. بر اساس مطالعات چینه نگاری سکانسی و زیست چینهنگاری، سکانس اول و دوم به روپلین و سکانس سوم، چهارم و پنجم به چاتین که مربوط به بخش زیرین سازند آسماری است، نسبت داده شده است. سکانس ششم و هفتم به آکی تانین که مربوط به بخش میانی سازند آسماری و سکانس هشتمبه بوردیگالین که مربوط به بخش بالایی سازند آسماری است، نسبت داده شده است.