سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خدانظر فرخ نژاد – استادیار دانشگاه خلیج فارس
معصومه پیردادیان – کارشناس ارشد دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش ارزشیابی کیفیت فرایند تدریس- یادگیری در دانشگاه خلیج فارس می باشد که با بررسی و مقایسه دیدگاه های دانشجویان و اساتید در این خصوص صورت گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی اجرا گردیده و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه خلیج فارس می باشد. گروه نمونه شامل ۲۷۶ دانشجو در سه گروه آموزشی مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و حسابداری در دانشگاه می باشد که از طریق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شده اند و همچنین، ۲۸ عضو هیأت علمی در سه رشته یاد شده که به دلیل کمی تعداد، نمونه برابر با جامعه انتخاب گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود، که برای برآورد روایی پرسشنامه از روش تحلیل محتوایی و همچنین اعتبار پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ۹۲ % بدست آمد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان داد که خصوصیات فردی اساتید(مانند وضعیت جنست، تأهل، گروه آموزشی، مرتبه علمی، مقطع تحصیلی) در نگرش به کیفیت فرایند تدریس- یادگیری تأثیر ضعیف و اندکی دارد. دانشجویان به لحاظ ویژگی های فردی(جنسیت، رشته تحصیلی، معدل، ترم تحصیلی ) نگرش متفاوتی به کیفیت فرایند تدریس- یادگیری دارند. بین نظرات دانشجویان رشته های مختلف نسبت به کیفیت تدریس- یادگیری تفاوت وجود دارد. بین میانگین نظرات اساتید و دانشجویان نسبت به سبک تدریس، رعایت مقررات آموزشی، نحوه تعامل دانشجو با استاد، میزان استفاده از تکنولوژی آموزشی، رضایت از نتایج ارزشیابی، میزان آگاهی از اهداف ارزشیابی و کیفیت فرایند تدریس- یادگیری تفاوت معنی داری وجود دارد.