سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالله خانی – استادیار حسابداری دانشگاه اصفهان
کاوه مهرانی – استادیار حسابداری دانشگاه تهران
جعفر باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران

چکیده:

در ایران از سال ۱۳۸۰ و بر اساس ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم روش برون سپاری حسابرسی مالیاتی به حسابداران رسمی پذیرفته شده است .در ابتدا و بر اساس تبصره ۱ ماده فو قالذکر، اداره امورمالیاتی مکلف به قبول گزارش حسابرسی مالیات بدون رسیدگی و صدور برگ تشخیص مطابق مقررات شده است . اما در سیر تفسیرهای بعدی، امکان رسیدگی مجدد از طرف مأمورین مالیاتی به وجود آمدکه این امر م یتواند منجر به افزایش زمان و هزین ههای رسیدگی، فراهم نمودن شرایط تضاد منافع و در نتیجه، کاهش بهرهوری و کارایی حسابرسی مالیاتی گردد. در این پژوهش رابطه کاهش تضاد منافع ازطریق راه کار رعایت آیین رفتار حرفه ای و در نتیجه، افزایش بهرهوری و کارایی حسابرسی مالیاتی مورد آزمون قرار گرفته است. جهت پژوهش، پرسشنامه استانداردی تهیه و بین دو گروه حسابدارانرسمی و مأمورین مالیاتی توزیع، جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان م یدهد بین حسابداران رسمی و مأمورین مالیاتی در رعایت آیین رفتار حرفه ای تفاوت معنی داری وجود دارد. ازدیدگاه مأمورین مالیاتی، حسابداران رسمی اصل صلاحیت حرف های را به میزان بیشتری نسبت به مأمورین مالیاتی رعایت م یکنند. همچنین بین دیدگاه دو گروه بر میزان تأثیر رعایت آیین رفتار حرفه ای بر بهبود کارایی و اثر بخشی تفاوت معنی داری وجود دارد