سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا صنایعی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلی پور – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

کشتی از تنش‌های محیطی بسیار مهم در کاهش رشد و تولید گیاهان می‌باشد. به مثابه بررسی اثر تنش کم آبی بر تثبیت نیتروژن در یونجه چند سال ، آزمایشی به سمت فاکتوریل ۳*۴ در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. مصرف نیتروژن مقدار کلروفیل برگ را تحت تأثیر قرار داد همچنین تنش کم‌آبی برای صفات RWC ، کلروفیل برگ ، هدایت روزنه‌ای معنادار بود .اثر متقابل معنیداری بین خشکی و نیتروژن بر روی صفات ذکر شده وجود داشت.