مقاله تصویر شاهانه و بازنمایی قدرت در قاجاریه، مطالعه تطبیقی در هنر دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار در گفتمان قدرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۹۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تصویر شاهانه و بازنمایی قدرت در قاجاریه، مطالعه تطبیقی در هنر دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار در گفتمان قدرت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنر قاجار
مقاله تصویر شاهانه
مقاله بازنمایی قدرت
مقاله هنر و سیاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمند حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: داوری روشنک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارائه تصویر شاه در هر دوره ای، مفاهیم و مقاصد خاصی برای حکومت به همراه داشته و از جنبه های مختلفی به آن ها پرداخته شده است. در پژوهش حاضر به بررسی دلایل و چگونگی حضور تصویر شاهانه در آثار هنری و مطالعه تطبیقی بین دو دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه می پردازیم تا از طریق بررسی رابطه بین هنر و سیاست، تغییرات بازنمایی و روش های بصری مورد استفاده برای انتقال اهداف مورد نظر حکومت و تفاوت های میان آن ها را در هر یک از دوره ها آشکار کنیم. فرضیه پژوهش حاضر، تاثیر متفاوت ابزار و سازوکارهای هنری هر دوره بر بیان اقتدار، اعمال قدرت و مشروعیت و کاربرد آن است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و به کارگیری نمونه آثاری با تصویر شاهانه و بررسی های تاریخی به تحلیل و مقایسه ساختارهای دو دوره مذکور می پردازیم.
نتایج مبین آن است که به رغم حضور هر دو پادشاه در یک سلسله و اینکه ظاهرا باید در هر دو دوره با یک هدف به تکثیر تصویر شاه بر آثار هنری و تولیدات گوناگون پرداخته شده باشد، در واقع کاربرد تصویر فتحعلی شاه به دلایل گوناگون سیاسی و اجتماعی، در عین مصرف داخلی در کشور، بیشتر برای نمایش شکوه باستانی به ارث رسیده به سلسله نوپای قاجار و اثبات اقتدار به قدرت های اروپایی بوده است و حضور ناصرالدین شاه حتی بر روی اسکناس و روزنامه، همزمان با تغییرات بسیار در درجه رویت پذیری شاه، که متاثر از تغییر تکنولوژی و عامل تحول در گفتمان آن دوره بود، بیشتر برای تحکیم پایه های قدرت در حال از دست رفتن در جامعه داخلی کاربرد داشته است.